Home Doneren Contact

Financiële ondersteuning van sportprojecten

Spelregels voor financiële ondersteuning

Spieren voor Spieren vindt het belangrijk dat kinderen met een spierziekte kunnen genieten van sport en beweging. Daarnaast vindt Spieren voor Spieren het belangrijk dat kinderen met een spierziekte zo zelfstandig en mobiel mogelijk kunnen leven.

Daarom kan bij Spieren voor Spieren een aanvraag worden ingediend voor financiële ondersteuning van een individueel kind met een spierziekte bij enerzijds de aanschaf van sportmaterialen en anderzijds bij andere hulpmiddelen die bijdragen aan zelfstandigheid en mobiliteit van het kind.

Ook kan bij Spieren voor Spieren een aanvraag worden ingediend voor financiële ondersteuning van sportprojecten, omdat wij graag willen bijdragen aan het verbreden en toegankelijker maken van het sportaanbod voor kinderen met een spierziekte. Hierbij kan gedacht worden aan nieuw sportaanbod voor kinderen met een beperking, maar ook aan de uitbreiding van het huidige sportaanbod voor kinderen met een beperking naar bijvoorbeeld plaatsen waar dit nog niet aangeboden wordt of door meer kinderen aan het huidige aanbod deel te kunnen laten nemen.

Hieronder vindt u de voorwaarden voor aanvraag en uitleg over de procedure met betrekking tot financiële ondersteuning van sportprojecten.

 

1.    Wat zijn de voorwaarden voor aanvraag van financiële ondersteuning van sportprojecten bij Spieren voor Spieren?

1.1
Een aanvraag kan worden ingediend door een sportaanbieder voor een project dat niet winstgevend van karakter is en dat bijdraagt aan structurele bevordering van sportdeelname door kinderen met een beperking.

1.2
De aanvraag is voor sport- en/of spelmateriaal of deelname aan een sportactiviteit voor kinderen (tot en met 17 jaar) met een lichamelijke (of verstandelijke) beperking.

1.3
Van de beoogde deelnemers hebben minimaal 2 kinderen een bewezen spierziekte. Bij de implementatie van het project moet dit worden aangetoond middels een medische verklaring opgesteld en ondertekend door een behandel (medisch) specialist, inclusief briefhoofd van de instelling waar de specialist werkzaam is. Hierin is slechts het vermelden van de diagnose van de aandoening voldoende. Gehele medische informatie over de situatie van het kind wil Spieren voor Spieren bij voorkeur niet. Indien niet voldoende duidelijk is voor Spieren voor Spieren dat het om een spierziekte gaat kan zij de aanvrager om extra documentatie vragen.

1.4
Wanneer de kinderen met een spierziekte nog geen kind-ambassadeur zijn van Spieren voor Spieren, worden ze hiervoor aangemeld door de sportaanbieder.

1.5
Het aanvraagformulier van Spieren voor Spieren dient volledig en zo uitgebreid mogelijk ingevuld te zijn.

1.6
De aanvraag moet op waarheid berust zijn.

1.7
Spieren voor Spieren hecht waarde aan de inleg van een eigen bijdrage in combinatie met financiële ondersteuning van andere organisaties.

1.8
Een bijdrage kan uitsluitend toegekend worden voor projecten die plaatsvinden in Nederland.

1.9
Het project is minimaal regionaal van aard. Lokale projecten worden niet in behandeling genomen.

1.10
Het is verplicht om een sluitende begroting in te dienen (overzicht van opbrengsten en uitgaven).

1.11
Voor de aanvraag wordt bij positief besluit een intentieverklaring opgesteld waarin het bedrag wordt beschreven waarover Spieren voor Spieren de intentie uitspreekt bij te zullen dragen wanneer de gehele financiering van het sportproject rond is. Deze intentieverklaring is na ondertekening door de Directeur van Spieren voor Spieren 1 jaar geldig vanaf de tekendatum. Indien de financiering niet rond is binnen het jaar na dagtekening van de intentieverklaring kan (schriftelijk) verlenging van de intentieverklaring worden aangevraagd. Indien de intentieverklaring is verlopen (langer dan 1 jaar na dagtekening) kan een nieuwe aanvraag worden gedaan en dient het aanvraagformulier voor financiële ondersteuning van sportprojecten opnieuw ingevuld te worden.

1.12
Wanneer de totale financiering voor het sportproject rond is, maakt Spieren voor Spieren een Overeenkomst financiële ondersteuning op, die na ondertekening door de Directeur van Spieren voor Spieren tevens door de aanvrager dient te worden ondertekend.

1.13
Tot betaling wordt overgegaan als de Overeenkomst zoals beschreven in 1.12 volledig is ondertekend en de (deel)factuur vanuit de aanvrager bij Spieren voor Spieren binnen is.

1.14
De hoogte van de financiële steun wordt op basis van elke nieuwe aanvraag bepaald. Financiële toezeggingen uit het verleden, of die zijn gedaan aan anderen, bieden geen garantie.

1.15
Een bijdrage wordt alleen toegekend indien het gaat om een project dat structureel sporten voor kinderen met onder andere een lichamelijke beperking mogelijk maakt. Het project omvat dus niet alleen een pilot, maar heeft een lange termijn perspectief met uitzicht op onafhankelijke financiële voortzetting.

1.16
In principe kan slechts eenmaal per jaar een aanvraag voor financiële hulp ten behoeve van eenzelfde sportproject worden gedaan. Indien meerdere aanvragen nodig worden geacht beslist Spieren voor Spieren per aanvraag over al dan niet toekennen van financiering.

1.17
In overleg wordt afgesproken hoe naar buiten toe bekend te maken dat Spieren voor Spieren betrokken is bij de financiering van het desbetreffende project.

 

2.    Hoe gaat een aanvraag van financiële ondersteuning van sportprojecten bij Spieren voor Spieren in zijn werk?

2.1
Download het aanvraagformulier en vul het zo volledig mogelijk in.

2.2
Email de ingevulde aanvraag en de gevraagde ondersteunende documenten naar spieren@spierenvoorspieren.nl. Vermeld in het onderwerp van de email dat het gaat om een aanvraag voor financiële ondersteuning voor een sportproject.

2.3
Spieren voor Spieren zal zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging sturen en binnen 1 maand (telefonisch) contact opnemen over de aanvraag.

2.4
Indien alle informatie akkoord is, zal bij een positief besluit een intentieverklaring worden opgesteld (zie 1.11). Wanneer Spieren voor Spieren van de aanvrager het bericht ontvangt dat de totale financiering van het sportproject rond is, wordt de Overeenkomst voor financiële ondersteuning opgemaakt. Deze wordt ondertekend door de Directeur van Spieren voor Spieren en wordt via de email naar de aanvrager gestuurd. Deze Overeenkomst moet ook worden ondertekend door de (tekenbevoegde van de) aanvrager en kan via de email teruggestuurd worden naar Spieren voor Spieren.

2.5
Als de (deel)factuur vanuit de aanvrager bij Spieren voor Spieren binnen is, en de Overeenkomst is getekend door alle partijen, zal Spieren voor Spieren het in de Overeenkomst genoemde bedrag binnen 30 dagen overmaken op de desbetreffende rekening, onder vermelding van de naam van het sportproject waarvoor de financiële bijdrage is aangevraagd.

 

3.    Wat gebeurt er met alle gegevens?

Spieren voor Spieren werft fondsen om onder andere sportprojecten te kunnen financieren. Het is van belang om bepaalde gegevens van de aanvrager en/of het kind te verzamelen om te kunnen nagaan of de aanvraag voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Daarom vragen wij u om samen met het aanvraagformulier enkele formulieren mee te sturen. De formulieren worden op het beschermde computernetwerk van Spieren voor Spieren opgeslagen in een map die alleen voor de daarvoor relevante personen toegankelijk is (de Relatiemanager, de Directeur en de financiële medewerker). Nadat de aanvraag is goedgekeurd en de factuur is betaald worden eventuele geprinte documenten vernietigd, behalve het aanvraagformulier en de getekende intentieverklaring en Overeenkomst. Deze documenten blijven voor een minimum van 7 jaar bewaard in het archief. De elektronische kopieën blijven op het netwerk, in de beschermde archiefmap voor een minimum van 7 jaar bewaard. Zie ook de privacy statement op onze website.

 

Communicatie

Communicatie aangaande financiële ondersteuning kan via email spieren@spierenvoorspieren.nl of via reguliere post naar Spieren voor Spieren, t.a.v. Financiële ondersteuning sportprojecten, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht.

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs