Home Doneren Contact

Individuele hulp aanvragen

Spelregels voor aanvragen van individuele hulp

Spieren voor Spieren vindt het belangrijk dat ook kinderen met een spierziekte kunnen genieten van sport en beweging. Daarom kan bij Spieren voor Spieren een aanvraag worden ingediend voor financiële ondersteuning van een individueel kind met een spierziekte bij de aanschaf van een (sport)hulpmiddel. (Sport)hulpmiddelen waarvoor steun kan worden aangevraagd zijn bijvoorbeeld sportrolstoelen, elektrische rolstoelen en racerunners. Ook ondersteunt Spieren voor Spieren in sommige gevallen de aanschaf van een tillift of rolstoelbus. Hieronder vindt u de voorwaarden voor aanvraag van individuele hulp en uitleg over de procedure.

 

1.    Wat zijn de voorwaarden voor aanvraag van individuele hulp bij Spieren voor Spieren?

1.1
De aanvraag is voor een kind met een bewezen spierziekte. Dit moet worden aangetoond middels een medische verklaring opgesteld en ondertekend door een behandelend (medisch) specialist, inclusief briefhoofd van de instelling waar de specialist werkzaam is. Hierin is slechts het vermelden van de diagnose van de aandoening voldoende. Gehele medische informatie over de situatie van het kind wil Spieren voor Spieren bij voorkeur niet. Indien niet voldoende duidelijk is voor Spieren voor Spieren dat het om een spierziekte gaat kan zij de aanvrager om extra documentatie vragen.

1.2
De aanvraag is voor een kind van maximaal 17 jaar oud.

1.3
Het kind wordt aangemeld als ‘kind-ambassadeur’ bij Spieren voor Spieren.

1.4
Het aanvraagformulier van Stichting Spieren voor Spieren dient volledig en zo uitgebreid mogelijk ingevuld te zijn.

1.5
De aanvraag moet op waarheid berust zijn.

1.6
Stichting Spieren voor Spieren hecht er waarde aan dat er financiële ondersteuning bij meerdere organisaties wordt gezocht.

1.7
De aan te leveren offerte van het (sport)hulpmiddel dient van een gerenommeerde leverancier te zijn.

1.8
Voor aanvragen voor (sport)hulpmiddelen van een substantiële financiële omvang (bijvoorbeeld rolstoelbus, elektrische rolstoel of tillift) wordt bij positief besluit een intentieverklaring uitgegeven waarin het bedrag wordt beschreven waarover Stichting Spieren voor Spieren de intentie uitspreekt bij te zullen dragen wanneer de gehele financiering van het (sport)hulpmiddel rond is. Deze intentieverklaring is na ondertekening door de Directeur van de Stichting 1 jaar geldig vanaf de tekendatum. Indien de financiering niet rond is binnen het jaar na dagtekening van de intentieverklaring kan (schriftelijk) verlenging van de intentieverklaring worden aangevraagd. Indien de intentieverklaring is verlopen (langer dan 1 jaar na dagtekening) kan een nieuwe aanvraag worden gedaan en dient het aanvraagformulier voor individuele hulp opnieuw ingevuld te worden.

1.9
Indien de aanvraag wordt gedaan ter financiële ondersteuning voor de aanschaf van een rolstoelbus, moet deze ondersteund zijn door een hulpverlener of maatschappelijk werker van een erkende hulpverlenende instantie (zoals bijvoorbeeld stichting MEE, de Maartenskliniek).

1.10
Indien de aanvraag wordt gedaan ter financiële ondersteuning van een rolstoelbus dient een kopie van de toekenning of afwijzing van voorliggende voorzieningen te zijn bijgesloten bij de aanvraag.

1.11
Voor aanvragen van minder substantiële financiële omvang dan in 1.8 beschreven staat, of wanneer de totale financiering voor het (sport)hulpmiddel van substantiële financiële omvang rond is, maakt Stichting Spieren voor Spieren een Overeenkomst voor financiële ondersteuning op, welke na ondertekening door de Directeur van Spieren voor Spieren tevens door de aanvrager dient te worden ondertekend.

1.12
Tot betaling wordt overgegaan als de Overeenkomst zoals beschreven in 1.11 volledig is ondertekend en de (deel)factuur vanuit de leverancier bij Spieren voor Spieren binnen is.

1.13
De aanvrager draagt er zorg voor dat het bedrag zoals in de Overeenkomst is beschreven door de leverancier wordt gefactureerd bij Stichting Spieren voor Spieren.

1.14
Betaling geschiedt altijd aan de leverancier van het (sport)hulpmiddel, of aan de verwijzer zoals genoemd in 1.9. Stichting Spieren voor Spieren zal in geen geval betalen aan de aanvrager zelf, of aan andere particuliere partijen (zoals via bijvoorbeeld Marktplaats).

1.15
De hoogte van de financiële steun wordt op basis van elke individuele aanvraag bepaald. Financiële toezeggingen uit het verleden, of die gedaan aan anderen bieden geen garantie.

1.16
Het doorverkopen van het verkregen (sport)hulpmiddel is niet toegestaan. Indien het (sport)hulpmiddel niet meer gebruikt kan worden, omdat het kind bijvoorbeeld te groot is geworden of is overleden, dient er contact opgenomen te worden met Stichting Spieren voor Spieren. De Stichting zal nagaan of het (sport)hulpmiddel aan een ander kind kan toekomen.

1.17
In principe kan slechts eenmaal per jaar een aanvraag voor concrete hulp ten behoeve van een dezelfde kind worden gedaan. Indien meerdere aanvragen nodig worden geacht beslist Stichting Spieren voor Spieren op individuele basis over al dan niet toekennen van financiering.

1.18
Stichting Spieren voor Spieren neemt geen aanvragen aan voor financiering aan instanties en/of organisaties (bijvoorbeeld dagopvang, tehuis, school).

1.19
In communicatie over het (sport)hulpmiddel door de aanvrager (via bijvoorbeeld social media) wordt het op prijs gesteld dat de financiële hulp van Stichting Spieren voor Spieren wordt genoemd.

 

2.    Hoe gaat een aanvraag van individuele hulp bij Spieren voor Spieren in zijn werk?

2.1
Download het aanvraagformulier en vul het zo volledig mogelijk in.

2.2
Email de ingevulde aanvraag en de gevraagde ondersteunende documenten naar spieren@spierenvoorspieren.nl. Vermeld in het onderwerp van de email dat het gaat om een aanvraag voor individuele hulp.

2.3
Spieren voor Spieren zal zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging sturen en binnen 1 maand (telefonisch) contact opnemen over de aanvraag.

2.4
Indien alle informatie akkoord is, zal voor (sport)hulpmiddelen van substantiële financiële omvang een intentieverklaring worden opgesteld (zie 1.8). Wanneer Spieren voor Spieren van de aanvrager het bericht ontvangt dat de totale financiering van het (sport)hulpmiddel rond is, wordt de Overeenkomst voor financiële ondersteuning opgemaakt. Deze wordt ondertekend door de Directeur van Spieren voor Spieren en wordt via de email naar de aanvrager gestuurd. Deze Overeenkomst moet ook worden ondertekend door de (tekenbevoegde van de) aanvrager en kan via de email teruggestuurd worden naar Spieren voor Spieren.

2.5
Voor (sport)hulpmiddelen van niet-substantiële financiële omvang zal direct de Overeenkomst voor financiële ondersteuning opgemaakt worden. Verdere procedure zoals bij 2.4.

2.6
Als de factuur vanuit de leverancier bij Spieren voor Spieren binnen is, en de Overeenkomst is getekend door alle partijen, zal Spieren voor Spieren het in de Overeenkomst genoemde bedrag binnen 4 weken overmaken op de rekening van de leverancier, onder vermelding van de naam van het kind waarvoor het (sport)hulpmiddel is aangevraagd.

2.7
Graag ontvangt Spieren voor Spieren een foto of filmpje van het kind met/in het gesponsorde (sport)hulpmiddel, om via haar reguliere communicatiekanalen (website en social media, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn) te kunnen verspreiden. Dit doet Spieren voor Spieren om aan haar donateurs en partners te kunnen communiceren wat er mogelijk gemaakt wordt met het geschonken geld. De toestemming voor het gebruik van de foto zal in een aparte overeenkomst (verklaring portretrecht) beschreven staan.

 

3.    Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Stichting Spieren voor Spieren werft fondsen om onder andere individuele hulp te kunnen financieren. Het is van belang om bepaalde gegevens van de aanvrager en/of het kind te verzamelen om te kunnen nagaan of de aanvraag voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Daarom vragen wij u om samen met het aanvraagformulier enkele formulieren mee te sturen. De formulieren worden op het beschermde computer netwerk van Spieren voor Spieren opgeslagen in een map die alleen voor de daarvoor relevante personen toegankelijk is (de Relatiemanager, de Directeur en de financiële medewerker). Nadat de aanvraag is goedgekeurd en de factuur is betaald worden eventuele geprinte documenten vernietigd, behalve het aanvraagformulier en de getekende intentieverklaring en/of Overeenkomst. Deze documenten blijven voor een minimum van 7 jaar bewaard in het archief. De elektronische kopieën blijven op het netwerk, in de beschermde archiefmap voor een minimum van 7 jaar bewaard. Zie ook de privacy statement op onze website.

Communicatie

Communicatie aangaande individuele hulp kan via email spieren@spierenvoorspieren.nl of via reguliere post naar  Spieren voor Spieren, t.a.v. Concrete hulp, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht.

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs